"Blaženost v duši, přírodu v srdci."
zitsprirodou@gmail.com
725607432

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále
  jen: „GDPR”) je Roman Koňařík IČ 75775310 se sídlem v Bílovicích (dále
  jen: „správce“).
 2. Kontaktní
  údaje správce jsou

adresa: Roman Koňařík, Bílovice 423, 687 12

email: zitsprirodou@gmail.com

telefon: 725607432

 • Osobními
  údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze
  přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
  například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo
  na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
  ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních
  údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních
údajů

 1. Správce
  zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
  správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce
  zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným
  důvodem zpracování osobních údajů je
 2. plnění
  smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého
  marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.
  1 písm. f) GDPR,
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování
  přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
  podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004
  Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo
  k objednávce zboží nebo služby.
 5. Účelem
  zpracování osobních údajů je
 6. vyřízení
  Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
  nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
  osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
  poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce
  plnit,
 7. zasílání obchodních sdělení a činění dalších
  marketingových aktivit.
 8. Ze strany správce nedochází k automatickému
  individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým
  zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce
  uchovává osobní údaje
 2. po dobu
  nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
  Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let
  od ukončení smluvního vztahu).
 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním
  osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje
  zpracovávány na základě souhlasu.
 4. Po
  uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé
správce)

 1. Příjemci
  osobních údajů jsou osoby
 2. podílející
  se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 3. zajišťující
  služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti
  s provozováním e-shopu,
 4. zajišťující
  marketingové služby.
 5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí
  země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve
  třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek
  stanovených v GDPR máte
 2. právo na
  přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 3. právo
  opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
  GDPR.
 4. právo na
  výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 5. právo
  vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 6. právo na
  přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 7. právo
  odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
  správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 8. Dále máte
  právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce
  prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
  k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření
  k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
  podobě.
 3. Správce
  prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky
  z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s
  podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito
  podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
  formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
  ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je
  oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
  zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi
  těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto
podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2018.